POLITYKA PRYWATNO?CI

Strona główna » POLITYKA PRYWATNO?CI

O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci i danych osobowych JustGoFit

Krtkie podsumowanie:

Data wej?cia w ?ycie: 3 czerwca 2020 r.

Pod??aj?c za artyku?em. 13 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przep?ywu tych danych, zaktualizowali?my nasze o?wiadczenie o ochronie prywatno?ci, ktre mo?na znale?? poni?ej.

JustGoFit LLC, (zwana dalej Sp?k?, My, Nas, Nasz?) jest w?a?cicielem JustGoFit (zwanej dalej nasz?/Produktem). Produkt jest zastrze?on? technologi? Sp?ki i jest wykorzystywany w dzia?alno?ci Online Media Trading. U?ywamy tego Produktu do ??czenia linkw z r?nych sklepw internetowych w jednym miejscu.

Ten Produkt nie gromadzi ani nie udost?pnia ?adnych danych osobowych. justgofit.com (zwana dalej Stron? Internetow?), podobnie jak wszystkie us?ugi i produkty opracowywane i dostarczane przez Sp?k?, s? zgodne z zasadami ochrony danych osobowych w fazie projektowania. Chocia? jest to podsumowanie Polityki Prywatno?ci Sp?ki i Produktu, zach?camy do zapoznania si? z reszt?, aby wyja?ni? dlaczego i jak to robimy.

Firma zobowi?zuje si? do zapewnienia, ?e absolutnie wszystko, co robimy, jest zawsze zgodne z zasadami ochrony danych i prywatno?ci w fazie projektowania. Oznacza to, ?e nie musz? si? Pa?stwo martwi? o to, ?e b?dziemy gromadzi?, udost?pnia?, przechowywa? lub, co gorsza, ?e utracimy Pa?stwa dane osobowe; nie mogliby?my tego zrobi? nawet, gdyby?my prbowali. Informacje, ktre nie s? zbierane, nie mog? zosta? utracone, skradzione, ujawnione lub skradzione.

Upewnili?my si?, ?e jedyne informacje zapisane w tym produkcie nie mog? by? powi?zane z Tob? ani z nikim innym. Informacje te s? bardzo ograniczone, nieosobiste, a nawet nieujawnione, aby upewni? si?, ?e nie mo?na ich powi?za? z konkretn? osob?. Informacje te s?u?? wy??cznie celom statystycznym, poniewa? pomagaj? nam udoskonali? nasze us?ugi i produkt.

Dane osobowe:

Wa?ne jest, aby? zrozumia?, co jest definiowane przez GDPR jako dane osobowe, aby w pe?ni zrozumie?, co dok?adnie robimy. Zgodnie z definicj? zawart? w art. 4 PKBR, zgodnie z definicjami:

„dane osobowe oznaczaj? wszelkie informacje dotycz?ce zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiot danych); mo?liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, ktrej to?samo?? mo?na ustali? bezpo?rednio lub po?rednio, szczeglnie przez powo?anie si? na identyfikator, taki jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotycz?ce lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b?d? kilka szczeglnych czynnikw okre?laj?cych fizyczn?, fizjologiczn?, genetyczn?, umys?ow?, ekonomiczn?, kulturow? lub spo?eczn? to?samo?? tej osoby fizycznej; (art. 4 PKBR, https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/)

Zbieranie i przetwarzanie:

Kiedy zbieramy dane osobowe o Tobie?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych.

Dane osobowe nieletnich u?ytkownikw?

Nie przechowujemy danych osobowych nikogo, w tym niepe?noletnich u?ytkownikw.

Dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe?

Nie mo?emy powiedzie?, dlaczego to robimy, poniewa? nie gromadzimy ?adnych danych osobowych.

Jakiego rodzaju dane osobowe s? gromadzone?

Istnieje kilka wyj?tkw, gdzie dane osobowe mog? by? gromadzone, ale nigdy bez Twojej zgody. Mo?e si? to zdarzy? za po?rednictwem naszego formularza kontaktowego, w naszych mediach spo?eczno?ciowych, przez Google Analytics, Braintag, je?li wy?lesz podanie o prac?, zechcesz z nami wsp?pracowa? lub je?li zdecydujesz si? prowadzi? sprzeda? bezpo?redni? tam, gdzie istnieje uzasadniony i oboplny interes.

Formularz kontaktowy:

Je?li zdecydujesz si? skontaktowa? z nami za pomoc? formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, poprosimy Ci? o podanie swojego adresu e-mail i imienia i nazwiska, aby mc si? z Tob? skontaktowa?. Je?li zdecydujesz si? skontaktowa? z nami, usuniemy Twj adres e-mail, imi? i nazwisko oraz ca?? korespondencj? pomi?dzy Sp?k? a Tob?, w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od momentu rozwi?zania problemu lub pytania. Zgodnie z Twoim prawem, je?li chcesz, aby Twoje dane zosta?y usuni?te w dowolnym momencie procesu, usuniemy je w ci?gu nie wi?cej ni? 30 dni od momentu otrzymania pro?by.

Lista mailingowa:

Twj adres e-mail i dane osobowe b?d? u?ywane do wysy?ania aktualizacji dotycz?cych sprzeda?y i ofert w justgofit.com. Nie udost?pniamy i nie sprzedajemy tych informacji nikomu. U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili wypisa? si? z naszej listy mailingowej klikaj?c na link rezygnacji. Je?li u?ytkownik nie zapisa? si? na nasz? list? i nie chce otrzymywa? od JustGoFit ?adnych e-maili, nie b?dzie zapisywa? si? na nasz? list? mailingow?.

Media spo?eczno?ciowe:

Nasza strona zawiera link do jednej z platform mediw spo?eczno?ciowych. Nie mamy ?adnej kontroli nad ich polityk? prywatno?ci i dlatego chcemy Pa?stwa zniech?ci? do korzystania z niej. Nasza obecno?? w mediach spo?eczno?ciowych jest niezwykle ograniczona, nawet je?li mo?na nas znale?? na kilku r?nych platformach, nie korzystamy z nich w ogle.

Google Analytics:

Nasza strona korzysta z Google Analytics, ktry jest us?ug? analizy stron internetowych firmy Google Inc. Google Analytics u?ywa plikw cookie i tworzy pseudonimowe profile u?ytkowania, ktre pozwalaj? na analiz? korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Pa?stwa z naszej strony internetowej (takie jak typ/wersja przegl?darki, u?ywany system operacyjny, adres URL odsy?acza, nazwa hosta komputera dost?powego, czas ??dania serwera) s? zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Jednak w wyniku aktywacji anonimizacji IP (IP-Masking) na naszej stronie internetowej, Pa?stwa adres IP zostanie skrcony i tym samym zanonimizowany przez Google w krajach cz?onkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google b?dzie wykorzystywa? te informacje do oceny korzystania z witryny przez u?ytkownika, sporz?dzania raportw o aktywno?ci na stronie internetowej oraz ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie b?dzie ??czony z innymi danymi Google. Informacje te mog? by? przekazywane osobom trzecim, je?li jest to wymagane przez prawo lub je?li osoby trzecie przetwarzaj? te dane w ramach zlecenia.

Zapisywanie plikw cookie mo?na zablokowa? poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przegl?darki; zwracamy jednak uwag?, ?e mo?e si? zdarzy?, ?e nie b?d? Pa?stwo mogli w pe?ni korzysta? ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mog? Pa?stwo uniemo?liwi? Google zbieranie danych generowanych przez cookie i zwi?zanych z korzystaniem przez Pa?stwa ze strony internetowej (??cznie z Pa?stwa adresem IP) oraz przetwarzanie danych Google, korzystaj?c z funkcji dezaktywacji przegl?darki, dost?pnej pod poni?szym linkiem. Pobierz i zainstaluj dodatek: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Wi?cej informacji mo?na znale?? w Polityce prywatno?ci Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

Braintag:

Ten produkt jest po??czony z innym produktem tej samej firmy, zwanym Braintag. Wi?cej informacji na temat polityki prywatno?ci firmy Braintag mo?na znale?? pod nast?puj?cym adresem: https://www.braintag.com/page-privacy.html.

Jakie s? nasze metody przetwarzania?

Chocia? firma nie przechowuje, nie udost?pnia, nie dzieli si? ani nie wykorzystuje ?adnych danych osobowych u?ytkownikw, nadal wykorzystujemy dane w celu uzyskania statystycznie istotnych informacji, ktre pomagaj? nam w prowadzeniu dzia?alno?ci. Oznacza to, ?e zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane, a nie tylko dane osobowe u?ytkownikw. W ka?dym przypadku, gdy gromadzimy dane, ktre mog? by? uznane za dane osobowe, zatajamy te dane, aby wyeliminowa? wszelkie mo?liwo?ci powi?zania ich z konkretn? osob?. Proces ten, znany zgodnie z wytycznymi GDPR jako pseudonimizacja, przyjmuje informacje takie jak Pa?stwa adres IP (ktry jest danymi osobowymi) i przekszta?ca je w dane anonimowe, ktre mog? s?u?y? jedynie do celw statystycznych. Proces ten odbywa si? automatycznie, jest nieodwracalny i pozwala nam na prac? z danymi bez naruszania Pa?stwa prywatno?ci.

Linki do innych stron internetowych?

Nasza strona mo?e zawiera? linki do innych stron internetowych, ktre mog? by? dla Pa?stwa interesuj?ce. Jednak po skorzystaniu z tych linkw, aby opu?ci? nasz? stron?, nale?y pami?ta?, ?e nie mamy ?adnej kontroli nad t? inn? stron?. Dlatego te? nie mo?emy by? odpowiedzialni za ochron? i prywatno?? jakichkolwiek informacji, ktre u?ytkownik podaje podczas odwiedzania takich stron, a strony takie nie s? obj?te niniejszym o?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci. Nale?y zachowa? ostro?no?? i zapozna? si? z o?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci maj?cym zastosowanie do danej strony. Po otrzymaniu powiadomienia o takich naruszeniach niezw?ocznie usuniemy wszelkie odno?niki tego typu.

Przechowywanie i bezpiecze?stwo:

Czy przechowujemy Pa?stwa dane osobowe?

Nie przechowujemy ?adnych Pa?stwa danych osobowych.

Jak d?ugo przechowujemy Pa?stwa dane osobowe?

Nie mo?na powiedzie?, poniewa? nie przechowujemy ?adnych danych osobowych.

Czy udost?pniamy komukolwiek Pa?stwa dane osobowe?

Musieliby?my je przechowywa?, aby je udost?pni?. Ale my ich nie przechowujemy.

Czy ujawniamy lub rozpowszechniamy wasze dane osobowe?

Nie, nie ujawniamy ani nie rozpowszechniamy Pa?stwa danych osobowych.

W jaki sposb zapewniamy bezpiecze?stwo Pa?stwa danych osobowych?

Twoje dane osobowe nie s? przez nas gromadzone.

Czy przekazujemy dane osobowe za granic??

Nie, nie przekazujemy.

Cookies:

U?ywamy plikw cookie na naszej stronie internetowej. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce dotycz?cej plikw cookie.

Prawa podmiotu danych:

Mimo ?e nie gromadzimy ?adnych danych osobowych, uwa?amy, ?e wa?ne jest, aby?cie Pa?stwo rozumieli swoje prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. S? to prawa, ktre s? okre?lone w GDPR, do ktrych masz prawo:

Prawo do informacji wszystkie organizacje musz? by? ca?kowicie przejrzyste w sposobie wykorzystywania danych osobowych (dane osobowe mog? obejmowa? dane takie jak s?u?bowa poczta elektroniczna i s?u?bowy telefon komrkowy, je?li s? one specyficzne dla danej osoby).

Prawo dost?pu osoby fizyczne b?d? mia?y prawo wiedzie? dok?adnie, jakie informacje na ich temat s? przechowywane i w jaki sposb s? one przetwarzane.

Prawo do sprostowania danych osoby fizyczne b?d? mia?y prawo do ??dania sprostowania danych osobowych, je?li s? one niedok?adne lub niekompletne.

Prawo do usuni?cia danych znane rwnie? jako prawo do bycia zapomnianym, odnosi si? do prawa osoby fizycznej do usuni?cia lub usuni?cia jej danych osobowych bez konieczno?ci podawania konkretnego powodu, dla ktrego chce zaprzesta? ich przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych prawo osoby fizycznej do zablokowania lub zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych pozwala to osobom fizycznym na zatrzymanie i ponowne wykorzystanie ich danych osobowych do w?asnych celw.

Prawo do sprzeciwu w okre?lonych okoliczno?ciach osoba fizyczna ma prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych. Dotyczy to rwnie? sytuacji, gdy przedsi?biorstwo wykorzystuje dane osobowe do celw marketingu bezpo?redniego, bada? naukowych i historycznych lub do realizacji zadania w interesie publicznym.

Prawo do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania GDPR wprowadzi? zabezpieczenia maj?ce na celu ochron? osb fizycznych przed ryzykiem podj?cia potencjalnie szkodliwej decyzji bez interwencji cz?owieka. Na przyk?ad osoby fizyczne mog? zdecydowa?, ?e nie b?d? przedmiotem decyzji, je?eli jej konsekwencje b?d? mia?y dla nich znaczenie prawne, lub b?d? opiera? si? na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Je?li chcesz skorzysta? z ktregokolwiek z tych praw lub czujesz, ?e mo?emy zrobi? co? przeciwko nim, skontaktuj si? z: Kontroler rozwi??emy ka?d? spraw? w mniej ni? 30 dni.

Zmiany w niniejszym o?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci:

JustGoFit LLC i JustGoFit zastrzegaj? sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatno?ci od czasu do czasu w celu odzwierciedlenia, mi?dzy innymi, zmian w prawie, naszych praktykach zbierania i wykorzystywania danych, naszych Us?ugach lub rozwoju technologii, poprzez zamieszczenie zmienionych warunkw na naszej stronie internetowej. Zapewniamy jednak, ?e zawsze b?dziemy przestrzega? zasad ochrony danych i prywatno?ci ju? w fazie projektowania. Je?li wprowadzimy zmiany, ktre znacz?co zmieni? nasze praktyki w zakresie ochrony prywatno?ci, umie?cimy na naszej stronie internetowej informacj? i link do poprzednich wersji w tej sekcji:

Zrzeczenie si? odpowiedzialno?ci:

Kontroler nie jest odpowiedzialny za aktualizacj? wszystkich linkw, ktre mog? by? przegl?dane w niniejszej Polityce Prywatno?ci, dlatego te?, gdy link nie jest funkcjonalny i/lub zaktualizowany, U?ytkownicy przyjmuj? do wiadomo?ci i akceptuj?, ?e zawsze musz? odnosi? si? do dokumentu i/lub sekcji stron internetowych, do ktrych odnosz? si? takie linki.

JustGoFit LLC, b?dzie dzia?a? jako Kontroler i Procesor. Je?li masz jakiekolwiek pytania, komentarze, sugestie lub w?tpliwo?ci dotycz?ce naszej Polityki Prywatno?ci lub czegokolwiek zwi?zanego z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj si? z nami pod adresem: info@justgofit.com lub drog? pocztow?:

JustGoFit LLC

520 Brickell Key DR Apt 328C, 1(305)988-5341

Miami 33131

FL, USA